Galescola en Ares

O proxecto plantexa un edificio básicamente nun andar, coa excepción da zona de direición e sala de mestres.

Trátase de resolver o problema da configuración do solar en dúas zonas claramente diferentes:

A zona norte, onde situamos o acceso principal é o edificio, e a entrada sur, que configura un

parque ó que se accede dende o interior a través dun corredor que se plantexa como fío condutor de todo o proxecto, adosado a un muro oblicuo, cuia posición ven dada pola propia forma do solar.

As aulas miran Toda a intervención adosase a este muro, mantendo - sin embargo - una xeometría diferente e ortogonal, según unha dirección norte-sul e este-oeste.

Aprovéitase esta orde para apoiar toda a estrutura, que sitúase sobre muros portantes cunha luz de cruxia de 5,50 m.

Unha clara modulación proporcional, ordena as aulas e os espacios principais. As aulas, dispoñense solapadas, para lograr pequenas zonas de estancia diante delas, e por outra banda para serrar patios recollidos que poideranse dividir por idades.

A pequena pendente do terreo, aproveitase pra situar diante da sala de usos múltiples unha corte que permite facer festas, sendo a bancada o graderío do mesmo. O corredor quere ser a alma da galescola,proponiendo formas e cores que axuden a motivar os nenos e nenas na aprendizaje destes conceptos básicos. Ó mesmo tempo quere ser motivo de xogos e zona de paso transgresora cara o patio-xardín.As aulas reciben luz da mañá e luz da tarde, sendo o máis transparentes posibles. O chan e blando, as paredes de madeira e os cores neutros nestas zonas de aprendizaxe, relaxación... Os pais poden ollar ós seus fillos dende fora, dende o corredor interior, que ten unha forma variada que o convirte en zonas de estancia, e ademais permite a visión cruzada ó través de todo él cara o leste e o sul, e o salón de usos múltiples cara o sul, a corte e a súa bancada no verde..